DNSE Detail Stock HHS

HOSE: CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Bán lẻ xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới

logo

HHS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

3,975 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

429 tỷ

Doanh thu

464 tỷ

1.08%

1,237.15

0

1.56

-8.37%

9.74%

9.24%

8.27%

0%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

51.06%

Khác

48.94%

Tin tức & Sự kiện