DNSE Detail Stock HJS

HNX: CTCP Thủy điện Nậm Mu

Sản xuất và phân phối điện

logo

HJS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

708 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

59.11 tỷ

Doanh thu

171 tỷ

0.12%

2,814.62

0

-0.01

2.60%

17.62%

16.52%

47.66%

0%

14%

2.25%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Sông Đà 9

51%

CTCP Chứng khoán VIX

19.12%

CTCP Hạ tầng Gelex

16.23%

CTCP Dây điện phích cắm Trần Phú

10.63%

Khác

3.02%

Tin tức & Sự kiện