DNSE Detail Stock HLD

HNX: CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

HLD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

528 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.97 tỷ

Doanh thu

13.71 tỷ

0.03%

148.58

0

0.71

-70.39%

0.70%

0.50%

42.38%

30.76%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị

51%

Phạm Thị Linh

5.05%

Kenneth Rudy Kamon

5%

CTCP Tập đoàn COTANA

3.15%

Khác

35.80%

Tin tức & Sự kiện