Tin tức & sự kiện

28/09/2022

HLS: Nguyễn Khắc Việt Dũng - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 5,673 CP

28/09/2022

HLS: Nguyễn Việt Hà - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 5,000 CP

16/08/2022

HLS: Vũ Ngọc Hiếu - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 253,880 CP

11/08/2022

HLS: Nguyễn Thị Việt Hà - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 337,840 CP

11/08/2022

HLS: Vũ Ngọc Hiếu - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 816,426 CP

05/08/2022

HLS: Vũ Tuấn Việt - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 20,000 CP

07/07/2022

HLS: Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

16/06/2022

HLS: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức - mã chứng khoán HLS

13/06/2022

HLS lùi thời gian trả cổ tức 

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của CTCP Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (UPCoM: HLS) thành 05/07/2022.

09/06/2022

HLS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLS của CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 20/06/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

15/05/2022

28 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt trong tuần 16-20/05

Số lượng doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần 16-20/05 lên đến 28 đơn vị. Tuy nhiên, tỷ lệ cao nhất chỉ 30%.

12/05/2022

HLS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/05/2022

HLS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

05/05/2022

HLS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/05/2022

HLS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

HLS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

HLS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

HLS: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLS của CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Chủ nhật, ngày 01/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
          - Nội dung họp: + Báo cáo thường niên năm 2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị;
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.