BXH: Công ty cổ phần HLS - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 419,600 CP

BXH: Công ty cổ phần HLS - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 419,600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần HLS
- Mã chứng khoán: BXH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 419,600 CP (tỷ lệ 13.93%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Thị Thanh Hữu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện pháp luật
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 419,600 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Rút vốn
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/07/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/08/2023.

HNX