Tin tức & sự kiện

05/08/2022

Giao dịch bổ sung - 1,804,216 CP

27/07/2022

HLT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/04/2022

HLT: Thay đổi nhân sự

22/04/2022

HLT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

HLT: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan sửa đổi từ 14/4/2022

14/04/2022

HLT: Thông báo Điều chỉnh tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: thay đổi ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT.

06/04/2022

HLT: Phan Minh Đức - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 209,400 CP

04/04/2022

HLT: Báo cáo tài chính năm 2021

02/04/2022

HLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

HLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

HLT: Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát

28/03/2022

HLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2022

HLT: Phan Minh Đức - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 209,400 CP

11/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLT của CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 08/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lớn - Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan.
          - Nội dung họp: Thông báo chi tiết trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tới cổ đông.

08/03/2022

HLT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/02/2022

HLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/02/2022

HLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/02/2022

HLT: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

11/02/2022

HLT: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

12/01/2022

HLT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021