Tin tức & sự kiện

11/07/2023

HLT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

03/07/2023

HLT: Thay đổi nhân sự

05/05/2023

HLT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/04/2023

HLT: Thông báo điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông và sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

18/04/2023

HLT: Báo cáo thường niên 2022

11/04/2023

HLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/04/2023

HLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/03/2023

HLT: Báo cáo tài chính năm 2022

08/03/2023

HLT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

02/03/2023

HLT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ 2023

02/03/2023

HLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/01/2023

HLT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

21/12/2022

HLT: Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2022

27/07/2022

HLT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/04/2022

HLT: Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

22/04/2022

HLT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

HLT: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan sửa đổi từ 14/4/2022

14/04/2022

HLT: Thông báo điều chỉnh tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: thay đổi ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

14/04/2022

HLT: Thông báo Điều chỉnh tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: thay đổi ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT.

06/04/2022

HLT: Phan Minh Đức - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 209,400 CP