DNSE Detail Stock HMR

HNX: CTCP Đá Hoàng Mai

Khai thác đá

logo

HMR

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

134 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6.81 tỷ

Doanh thu

72.02 tỷ

2.97%

1,213.80

0

0.61

-70.21%

9.46%

8.90%

16.87%

0%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Duy Ánh

3.11%

Khác

96.89%

Tin tức & Sự kiện