DNSE Detail Stock HPD

UPCOM: CTCP Thủy điện ĐăK Đoa

Sản xuất và phân phối điện

logo

HPD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

224 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

23.77 tỷ

Doanh thu

51.32 tỷ

0.03%

2,861.82

0

0.14

0%

21.12%

13.18%

60.11%

0%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Sông Đà 11

65.1%

America LLC

7.02%

Nguyễn Văn Tuy

2.25%

Khác

25.63%

Tin tức & Sự kiện