DNSE Detail Stock HPM

UPCOM: CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc

Khai thác quặng kim loại

logo

HPM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

38.76 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.65 tỷ

Doanh thu

5.98 tỷ

0.02%

170.13

0

-0.77

0%

1.47%

1.06%

62.68%

7.80%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Văn Thành

21.91%

Nguyễn Thạc Thắng

20%

Công ty TNHH Đầu Tư và Quản Lý Hoàng Phúc

14.99%

Nguyễn Cao Đẳng

13.98%

Khác

29.12%

Tin tức & Sự kiện