Tin tức & sự kiện

30/08/2022

HPP: Nguyễn Thị Xuân Dung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 200,000 CP

23/08/2022

HPP: Nguyễn Thị Xuân Dung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

27/07/2022

HPP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

HPP: Nguyễn Thị Xuân Dung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 200,000 CP

22/07/2022

HPP: Nguyễn Thị Xuân Dung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 46,800 CP

20/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPP của CTCP Sơn Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng bắt đầu từ ngày 22/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

13/07/2022

HPP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/07/2022

HPP sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của CTCP Sơn Hải Phòng (UPCoM: HPP) là 21/07.

07/07/2022

HPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/07/2022

HPP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

24/06/2022

HPP: Nguyễn Thị Xuân Dung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 200,000 CP

22/06/2022

HPP: Nguyễn Thị Xuân Dung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 33,100 CP

31/05/2022

HPP: Đính chính Báo cáo kết quả giao dịch của bà Nguyễn Thị Xuân Dung

25/05/2022

HPP: Nguyễn Thị Xuân Dung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 200,000 CP

24/05/2022

HPP: Nguyễn Thị Xuân Dung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 51,200 CP

04/05/2022

HPP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

26/04/2022

HPP: Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

HPP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

HPP: Nguyễn Thị Xuân Dung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 200,000 CP

19/04/2022

HPP: Báo cáo thường niên 2021