Tin tức & sự kiện

05/01/2023

HPP: Thay đổi nhân sự

16/12/2022

HPP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

05/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPP của CTCP Sơn Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng bắt đầu từ ngày 10/01/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2022

23/11/2022

HPP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/11/2022

HPP: Nguyễn Thị Xuân Dung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 19,100 CP

16/11/2022

HPP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

18/10/2022

HPP: Nguyễn Thị Xuân Dung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 200,000 CP

10/10/2022

HPP: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

29/09/2022

HPP: Nguyễn Thị Xuân Dung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

27/09/2022

HPP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

30/08/2022

HPP: Nguyễn Thị Xuân Dung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 200,000 CP

23/08/2022

HPP: Nguyễn Thị Xuân Dung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

26/07/2022

HPP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

HPP: Nguyễn Thị Xuân Dung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 200,000 CP

22/07/2022

HPP: Nguyễn Thị Xuân Dung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 46,800 CP

20/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPP của CTCP Sơn Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng bắt đầu từ ngày 22/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

13/07/2022

HPP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/07/2022

HPP sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của CTCP Sơn Hải Phòng (UPCoM: HPP) là 21/07.

06/07/2022

HPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/07/2022

HPP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền