DNSE Detail Stock HRC

HOSE: CTCP Cao su Hòa Bình

Nuôi trồng và chế biến cao su

logo

HRC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,414 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

16.97 tỷ

Doanh thu

182 tỷ

0.62%

561.70

0

0.16

-96.72%

3.08%

2.13%

6.16%

32.64%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

55.06%

Nguyễn Lượng Khoa Toàn

8.17%

Lê Thị Phương Nga

5.65%

Nguyễn Thanh Thùy Minh

5%

Khác

26.12%

Tin tức & Sự kiện