Tin tức & sự kiện

16/09/2022

HRT: Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

22/08/2022

HRT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

HRT: Bà Phùng Thị Lý Hà thôi đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

05/08/2022

HRT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/08/2022

HRT: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính Quý 2/2022

25/05/2022

HRT: Về việc đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

09/05/2022

HRT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

HRT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/04/2022

HRT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HRT của CTCP Vận tải Đường sắt Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại số 130 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

17/03/2022

HRT: Báo cáo thường niên 2021

04/03/2022

HRT: Giải trình chênh lệnh kết quả sàn xuất kinh doanh năm 2021 so với năm 2020

01/03/2022

HRT: Báo cáo tài chính năm 2021

21/02/2022

HRT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/02/2022

HRT: Báo cáo tài chính quý 4/2021

28/01/2022

HRT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

04/01/2022

HRT: Thay đổi nhân sự

10/12/2021

HRT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

26/11/2021

HRT: Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh

17/11/2021

HRT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông