DNSE Detail Stock HSG

HOSE: CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Sản xuất và chế biến thép

logo

HSG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

15,523 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

876 tỷ

Doanh thu

35,074 tỷ

13.26%

1,422.81

0

1.70

208.52%

8.13%

4.52%

11.50%

55.24%

85%

2.19%

5.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Phước Vũ

17.02%

Amersham Industries Ltd

3.59%

Vietnam Enterprise Investments Ltd

2.89%

Norges Bank

1.97%

Khác

74.53%

Tin tức & Sự kiện