Tin tức & sự kiện

18/01/2023

HSL: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

14/12/2022

HSL: CBTT thay đổi NCLQ của NNB Nguyễn Tuấn Dũng

31/10/2022

HSL: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

31/10/2022

HSL: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

31/10/2022

HSL: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 3 năm 2022

16/09/2022

HSL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15

16/09/2022

Giao dịch bổ sung - 3,216,364 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà như sau:


31/08/2022

HSL: Đính chính Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

31/08/2022

HSL: Giải trình chênh lệch BCTC soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

30/08/2022

HSL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

30/08/2022

HSL: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

30/08/2022

HSL: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

29/08/2022

HSL: Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và năm 2021

25/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,216,364 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

24/08/2022

HSL: Quyết định thay đổi niêm yết

17/08/2022

HSL: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (thay đổi lần 5)

12/08/2022

HSL: Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

01/08/2022

HSL: Giải trình chênh lệch BCTC quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

01/08/2022

HSL: BCTC Tóm tắt quý 2 năm 2022

01/08/2022

HSL: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 2 năm 2022