Tin tức & sự kiện

21/09/2022

HSV: HSV - CBTT Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/09/2022

HSV: HSV- CBTT Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức thay thế cho Báo cáo số 24/2022/CV-HSV ngày 08/09/2022

14/09/2022

HSV: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

13/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HSV của CTCP Gang thép Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến về việc bổ sung một số mã ngành nghề kinh doanh và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/09/2022 đến 05/10/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội

12/09/2022

HSV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/09/2022

HSV: Công bố thông tin Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

31/08/2022

HSV: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

31/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HSV của CTCP Gang thép Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 512 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức nhận tạm tính là: 512*5%=25,6 cổ phần, như vậy cổ đông sẽ thực nhận là 25 cổ phần; 0,6 cổ phần còn lại sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội, số 68 Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

23/08/2022

HSV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2022

HSV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

23/08/2022

HSV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

22/08/2022

HSV: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét

22/08/2022

HSV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

HSV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/08/2022

HSV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu trả cổ tức

05/08/2022

HSV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2022

HSV: Thay đổi nhân sự

22/07/2022

HSV: Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thắm - Chủ tịch HĐQT

11/07/2022

HSV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/07/2022

HSV: Thay đổi nhân sự