DNSE Detail Stock HT1

HOSE: CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên

Sản xuất xi măng

logo

HT1

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,961 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

65.80 tỷ

Doanh thu

6,763 tỷ

91.63%

172.43

0

1.08

0%

1.35%

0.76%

8.90%

26.76%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Xi măng Việt Nam

79.69%

Đinh Quang Dũng

26.56%

Nguyễn Văn Lập

13.28%

Võ Ngọc Trung

13.28%

Khác

-32.81%

Tin tức & Sự kiện