DNSE Detail Stock HTI

HOSE: CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO

Xây dựng cầu đường

logo

HTI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

398 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

58.23 tỷ

Doanh thu

445 tỷ

1.93%

2,334.11

0

0.23

3.11%

12.16%

3.98%

41.51%

118.11%

-

9.73%

16.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng Công ty IDICO – CTCP

57.5%

Finansia Syrus Securities Public Co Ltd

7.07%

America LLC

6.97%

CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO

4.97%

Khác

23.49%

Tin tức & Sự kiện