DNSE Detail Stock HTN

HOSE: CTCP Hưng Thịnh Incons

Nhà thầu thiết bị xây dựng

logo

HTN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

980 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

87.86 tỷ

Doanh thu

2,716 tỷ

42.10%

985.95

0

1.71

-68.89%

5.93%

1.07%

8.28%

133.98%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Khác

100.00%

Tin tức & Sự kiện