DNSE Detail Stock ICF

UPCOM: CTCP Đầu tư Thương mại Thủy sản

Nuôi trồng và chế biến thủy sản

logo

ICF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

69.16 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-1.27 tỷ

Doanh thu

56.83 tỷ

29.70%

-99.43

0

1.63

0%

-1.50%

-0.66%

22.47%

30.04%

65%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Thị Kim Xuân

18.34%

Nguyễn Thị Kim Thủy

7.58%

Nguyễn Thị Kim Thu

7.57%

Trần Hữu Duyên

4.69%

Khác

61.82%

Tin tức & Sự kiện