Tin tức & sự kiện

13/09/2022

ICF: Quy chế hoạt động của ủy ban kiểm toán, quy chế công bố thông tin, quy chế hoạt động của ban kiểm soát

13/09/2022

ICF: Bổ nhiệm Ông Đặng Việt Hùng giữ chức Tổng Giám Đốc từ 09/09/2022

13/09/2022

ICF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

ICF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Hữu Duyên

23/08/2022

ICF: Giải trình Lợi nhuận trước thuế bán niên 2022 so với cùng kỳ năm trước

18/08/2022

ICF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

ICF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

ICF: Ký Hợp đồng kiểm toán năm 2022

15/07/2022

ICF: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

14/07/2022

ICF: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi đơn vị kiểm toán

30/06/2022

ICF: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

24/06/2022

ICF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICF của CTCP Đầu tư Thương mại Thủy Sản như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 9h 00 ngày 20/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty - A77/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, TPHCM
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2020 và 2021;
+ Định hướng hoạt động năm 2022;
+ Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

23/05/2022

ICF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/05/2022

ICF: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

27/04/2022

ICF: Báo cáo thường niên 2021

20/04/2022

ICF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2022

ICF: Báo cáo tài chính năm 2021

03/04/2022

ICF: Thay đổi nhân sự

10/02/2022

ICF: Báo cáo quản trị công ty năm 2021