Tin tức & sự kiện

29/09/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 4,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICN của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 45%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO, địa chỉ: Số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu từ ngày 31/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

22/09/2022

ICN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/09/2022

ICN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

21/09/2022

ICN: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc của ông Đoàn Đắc Hiếu

16/09/2022

ICN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

16/09/2022

ICN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/09/2022

ICN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/08/2022

ICN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

18/08/2022

Giao dịch bổ sung - 1,999,993 CP

09/08/2022

ICN: Ngày 18/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

03/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,999,993 CP

30/07/2022

ICN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

ICN: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 3

15/07/2022

ICN: Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

07/07/2022

ICN: Đính chính báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

23/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICN của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:20 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ được hủy.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 152 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, cổ đông A sẽ nhận được 152*20/100=30,4 cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A nhận được 30 cổ phiếu, phần 0,4 lẻ sẽ được hủy.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

13/06/2022

ICN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

03/06/2022

ICN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

03/06/2022

ICN chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu

CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN) thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu.

03/06/2022

ICN: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức