DNSE Detail Stock IDC

HNX: Tổng Công ty IDICO – CTCP

Bất động sản công nghiệp

logo

IDC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

20,724 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1,941 tỷ

Doanh thu

8,557 tỷ

18.18%

5,881.82

0

1.29

2.43%

35.68%

13.09%

37.60%

46.81%

60%

7.68%

40.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn SSG

22.5%

Công ty TNHH Kinh doanh và Cho thuê nhà Tân Bách Việt

2.91%

Đặng Việt Dũng

2.53%

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Việt

1.52%

Khác

70.54%

Tin tức & Sự kiện