DNSE Detail Stock IJC

HOSE: CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

IJC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

5,742 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

327 tỷ

Doanh thu

1,320 tỷ

2.68%

864.38

0

1.56

-48.30%

7.76%

4.88%

42.34%

23.88%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

33.18%

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

4.19%

Dragon Capital Vietnam Mother Fund

3.4%

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

2.06%

Khác

57.17%

Tin tức & Sự kiện