DNSE Detail Stock ILB

HOSE: CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình

Cảng và dịch vụ hàng hải

logo

ILB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

854 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

98.19 tỷ

Doanh thu

518 tỷ

1.44%

4,007.49

0

0.14

24.83%

18.79%

6.53%

39.56%

46.51%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

51.32%

Công ty TNHH Quản lí Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội

7.65%

Khác

41.03%

Tin tức & Sự kiện