Tin tức & sự kiện

19/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ISH của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     *
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/10/2022. Khi đến nhận cổ tức cổ đông mang theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền nhận cổ tức (theo mẫu của Công ty) kèm theo CMND hoặc hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền.
*Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Người sở hữu gửi Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản về địa chỉ Công ty hoặc fax vào số 0271.373.1092 hoặc gửi bản scan vào địa chỉ email: Tcktidicoshpgmail.com (Tài khoản phải mang tên Người sở hữu).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/09/2022

ISH: Ngày đăng ký cuối cùng . trả cổ tức bằng tiền mặt

24/08/2022

ISH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

ISH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/07/2022

ISH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

ISH: Tổng công ty IDICO-CTCP - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 50,000 CP

18/07/2022

ISH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

ISH: Tổng công ty IDICO-CTCP - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 50,000 CP

28/06/2022

ISH: Tổng công ty IDICO-CTCP - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 299,000 CP

08/06/2022

ISH: Bùi Hải Nam - Phó Giám đốc - đã bán 299,000 CP

27/05/2022

ISH: Bùi Hải Nam - Phó Giám đốc - đăng ký bán 299,000 CP

27/05/2022

ISH: Bùi Hải Nam - Phó Giám đốc - đã bán 0 CP

26/05/2022

ISH: Tổng công ty IDICO-CTCP - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 349,000 CP

23/05/2022

ISH: Ký hợp đồng soát kiểm toán năm 2022

04/05/2022

ISH: Bùi Hải Nam - Phó Giám đốc - đăng ký bán 299,000 CP

20/04/2022

ISH: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

ISH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

ISH: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

ISH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ISH của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến 9h00 ngày 14/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: hội trường CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
          - Nội dung họp: nội dung và tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của công ty (WWW.idico-shp.com.vn) trước ngày 04/04/2022