Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 IST - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 73,87% so với cùng kỳ, lãi 14,1 tỷ đồng.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 IST - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 5,53% so với cùng kỳ, lãi 17,28 tỷ đồng.

20/09/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IST của CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục tại Văn phòng làm việc Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần, địa chỉ: số 7/20 đường ĐT 743, Kp. Bình Đáng, P. Bình Hòa, Tp. Thuận An, Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/10/2023 và xuất trình giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/09/2023

IST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/09/2023

Tân Cảng Sóng Thần sắp trả cổ tức đợt 2/2022 tỷ lệ 10%

CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (UPCoM: IST) thông báo chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/09/2023.

08/09/2023

IST: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt đợt 2

24/08/2023

IST: Đăng ký bổ sung mẫu Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán

17/08/2023

IST: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/07/2023

IST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

IST: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

IST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 IST - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 8,46 tỷ đồng, giảm 7,53% so với cùng kỳ.

11/07/2023

Hải quan đấu giá hơn 3.200 xe đạp và xe điện scooter của Mỹ

30/06/2023

IST: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/06/2023

IST: Thay đổi nhân sự

28/06/2023

IST: Ký hợp đồng kiểm toán về việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ tháng 6 của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

13/06/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IST của CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty, quy định pháp luật
          - Thời gian thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo trong Phiếu lấy ý kiến
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.560 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 03/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng làm việc CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần. Địa chỉ số 7/20, đường ĐT 743, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/07/2023 và xuất trình giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

13/06/2023

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,560 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IST của CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty, quy định pháp luật
          - Thời gian thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo trong Phiếu lấy ý kiến
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.560 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 03/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng làm việc CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần. Địa chỉ số 7/20, đường ĐT 743, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/07/2023 và xuất trình giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/06/2023

IST: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

07/06/2023

IST: Nghị quyết Hội đồng quản trị