DNSE Detail Stock ITC

HOSE: CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà

Bất động sản dân cư

logo

ITC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,108 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

67.57 tỷ

Doanh thu

533 tỷ

0.43%

704.34

0

1.52

-84.50%

3.16%

1.74%

41.13%

24.12%

0.52%

-2.18%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Thiết kế Kiến Trúc Tương Lai

24.81%

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV

16.26%

CTCP truyền thông giải trí TERRA

6.33%

Nguyễn Minh Trí

3.4%

Khác

49.20%

Tin tức & Sự kiện