DNSE Detail Stock IVS

HNX: CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Vietnam)

Ngân hàng đầu tư và môi giới - chứng khoán

logo

IVS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

804 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

24.99 tỷ

Doanh thu

86.59 tỷ

761 tỷ

1.88

360.31

145.22%

3.34%

3.19%

47.43%

-10.64%

85%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Guotai Junan International Holdings Limited

50.97%

Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International

12.02%

Pan Zhirong

5.73%

An Xue Mei

4.33%

Khác

26.95%

Tin tức & Sự kiện