DNSE Detail Stock KBC

HOSE: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Bất động sản công nghiệp

logo

KBC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

22,529 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1,004 tỷ

Doanh thu

3,548 tỷ

7.54%

1,308.31

0

1.66

-189.15%

5.70%

2.99%

62.52%

19.87%

75%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đặng Thành Tâm

18.06%

CTCP Đầu tư Kinh Bắc

7.86%

CTCP Đầu tư Vinatex-Tân Tạo

5.11%

Trần Thu Thảo

3.01%

Khác

65.96%

Tin tức & Sự kiện