DNSE Detail Stock KCE

UPCOM: CTCP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa

Sản xuất bê tông

logo

KCE

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

17.40 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.84 tỷ

Doanh thu

40.49 tỷ

0.74%

1,225.41

0

0.55

0%

6.37%

4.98%

20.64%

74.33%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Điện lực Khánh Hòa

31%

CTCP Bê tông ly tâm An Giang

26%

Võ Trị

11.99%

Phạm Thị Loan

3.88%

Khác

27.13%

Tin tức & Sự kiện