DNSE Detail Stock KDH

HOSE: CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền

Bất động sản dân cư

logo

KDH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

29,974 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

579 tỷ

Doanh thu

1,996 tỷ

1.59%

724.10

0

1.21

3.94%

4.33%

2.47%

71.57%

49.24%

9.07%

13.18%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Đầu tư Tiến Lộc

10.83%

Công ty TNHH Đầu tư Gam Ma

6.36%

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Á Âu

6.32%

CTBC Vietnam Equity Fund

3.55%

Khác

72.94%

Tin tức & Sự kiện