Tin tức & sự kiện

08/09/2022

KHA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

08/09/2022

KHA: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022

07/09/2022

KHA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

KHA: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022 của công ty mẹ

03/08/2022

KHA: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

03/08/2022

KHA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

KHA: Ký hợp đồng kiểm toán

04/07/2022

KHA: Thay đổi nhân sự

27/06/2022

KHA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHA của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến 22/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tại Văn phòng Công ty Số 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp.HCM (Địa điểm cụ thể sẽ ghi trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên)
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Trình việc phân phối lợi nhuận 2021, mức cổ tức năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022;
+ Trình về việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2022;
+ Và các nội dung khác.

12/05/2022

KHA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

KHA: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

KHA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/04/2022

KHA: Quyết định về việc giải thể Trường Mần non Khánh Hội

08/04/2022

KHA: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2021

07/04/2022

KHA: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

07/04/2022

KHA: Báo cáo tài chính năm 2021

09/02/2022

KHA: Báo cáo tài chính quý 4/ 2021 (Mẹ + HN)

08/02/2022

KHA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

13/01/2022

KHA: Thay đổi nhân sự