KHA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

KHA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHA của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 30/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Văn phòng Công ty, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1. Quận 4. Tp.Hồ Chí Minh. (Địa điểm cụ thể sẽ ghi trong Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên).
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022. báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Trình việc phân phối lợi nhuận 2022. mức cổ tức 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023;
+ Trình việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2023;
+ Và các nội dung khác.

HNX