DNSE Detail Stock KHG

HOSE: CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land

Đại lý và môi giới bất động sản

logo

KHG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,535 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-18.37 tỷ

Doanh thu

107 tỷ

1.75%

-40.86

0

1.41

0%

-0.35%

-0.28%

33.60%

18.91%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Khải Hoàn

31.97%

Trần Thị Thu Hương

12.7%

Nguyễn Thị Nhàn

4.23%

Phan Tuấn Nghĩa

3.97%

Khác

47.13%

Tin tức & Sự kiện