DNSE Detail Stock KHP

HOSE: CTCP Điện lực Khánh Hòa

Sản xuất và phân phối điện

logo

KHP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

583 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

81.87 tỷ

Doanh thu

6,904 tỷ

13.06%

1,389.89

0

0.25

134.95%

12.30%

3.69%

4.36%

122.77%

50%

6.54%

6.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Điện lực Miền Trung

38.19%

Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity

4.97%

America LLC

4.94%

Khác

51.90%

Tin tức & Sự kiện