Tin tức & sự kiện

03/01/2023

KIP: Thay đổi nhân sự

19/12/2022

KIP: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

19/12/2022

KIP: Đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021

23/11/2022

KIP: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021

18/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KIP của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty (vào các ngày trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.năm 2021

11/11/2022

KIP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/11/2022

KIP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021

02/08/2022

KIP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

KIP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

KIP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KIP của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam, địa chỉ tại số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông tin cụ thể trên Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông gửi các cổ đông và đăng tải trên website của Công ty.

04/04/2022

KIP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022

KIP: Báo cáo thường niên 2021

17/03/2022

KIP: Báo cáo tài chính năm 2021

25/01/2022

KIP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

15/12/2021

KIP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

04/11/2021

KIP: Thay đổi nhân sự

03/11/2021

KIP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Vân Chi

02/11/2021

KIP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/09/2021

KIP: 2 cổ đông lớn lần lượt thoát hàng

Cùng ngày 27/08/2021, 2 cổ đông lớn của CTCP K.I.P Việt Nam (UPCoM: KIP) đồng loạt thoái sạch vốn tại KIP.