KIP: Đính chính Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2022

KIP: Đính chính Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2022

.

HNX

Tài liệu đính kèm