DNSE Detail Stock KMT

HNX: CTCP Kim khí Miền Trung

Vật liệu xây dựng khác

logo

KMT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

96.50 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

10.73 tỷ

Doanh thu

4,252 tỷ

31.88%

1,089.54

0

0.28

-1.42%

7.81%

1.33%

2.22%

435.42%

20%

6.06%

6.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

38.3%

Vũ Thu Ngọc

24.01%

Nguyễn Thị Hồng Huệ

21.57%

Võ Hựu

1.28%

Khác

14.84%

Tin tức & Sự kiện