DNSE Detail Stock KPF

HOSE: CTCP Đầu tư Tài sản Koji

Dịch vụ tư vấn xây dựng

logo

KPF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

184 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-9.11 tỷ

Doanh thu

0 tỷ

0%

-149.69

0

0.55

0%

-1.14%

-1.12%

0%

0%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP PAC Quốc tế

22.76%

Nguyễn Như Khánh

9.96%

Tạ Sơn Tùng

9.93%

Vũ Ngọc Hoàng

6.28%

Khác

51.07%

Tin tức & Sự kiện