DNSE Detail Stock KSB

HOSE: CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Khai thác đá

logo

KSB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,106 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

69.54 tỷ

Doanh thu

458 tỷ

18.88%

607.66

0

1.74

0%

3.05%

1.51%

43.01%

47.10%

65%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP DRH Holdings

19.92%

EVLI Emerging Frontier Fund

3.18%

Phan Tấn Đạt

3.08%

PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited

1.01%

Khác

72.81%

Tin tức & Sự kiện