DNSE Detail Stock KSF

HNX: CTCP Tập đoàn Real Tech

Bất động sản dân cư

logo

KSF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

11,940 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

454 tỷ

Doanh thu

1,739 tỷ

1.39%

1,513.41

0

0.14

312.68%

7.51%

3.53%

48.17%

32.29%

-28.13%

-18.66%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đỗ Anh Tuấn

54.24%

Đỗ Thị Định

4.24%

Nguyễn Thị Khánh My

0%

Khác

41.52%

Tin tức & Sự kiện