DNSE Detail Stock KSV

HNX: Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Khai thác quặng kim loại

logo

KSV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

7,220 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

129 tỷ

Doanh thu

12,759 tỷ

39.04%

643.60

0

0.49

54.19%

4.73%

1.41%

9.23%

134.07%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

98.06%

Khác

1.94%

Tin tức & Sự kiện