DNSE Detail Stock KTL

UPCOM: CTCP Kim Khí Thăng Long

Phụ tùng và thiết bị ô tô

logo

KTL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

442 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

29.02 tỷ

Doanh thu

851 tỷ

99.67%

1,511.30

0

-1.12

-239.69%

7.72%

3.06%

9.54%

108.35%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

66.04%

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

14.42%

Khác

19.54%

Tin tức & Sự kiện