DNSE Detail Stock L10

HOSE: CTCP Lilama 10

Nhà thầu về nền móng, cấu trúc và bề mặt ngoài

logo

L10

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

184 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

25.30 tỷ

Doanh thu

1,009 tỷ

5.39%

2,584.70

0

0.25

-76.17%

9.53%

2.15%

3.88%

43.73%

-

5.03%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đặng Văn Long

40.85%

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

36.37%

Nguyễn Đức Tuấn

16.63%

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

10.7%

Khác

-4.55%

Tin tức & Sự kiện