Tin tức & sự kiện

16/08/2023

L12: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bán toàn bộ cổ phần tại CTCP LICOGI 12.1

16/08/2023

L12: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/07/2023

L12: Thay đổi nhân sự

07/07/2023

L12: Thay đổi nhân sự

06/07/2023

L12: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/06/2023

L12: Thay đổi nhân sự

21/04/2023

BCTC 2022 L12 - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 3 tỷ đồng.

14/04/2023

L12: Báo cáo thường niên 2022

14/04/2023

L12: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/04/2023

L12: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2023

L12: Báo cáo tài chính năm 2022

23/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L12 của CTCP Licogi 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Công ty cổ phần Ligogi 12 sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 03/2023

22/02/2023

L12: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/02/2023

L12: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

01/02/2023

L12: Bổ sung thông tin Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/01/2023

L12: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/12/2022

L12: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

17/11/2022

L12: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

27/07/2022

L12: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

16/05/2022

L12: CBTT về việc bầu Chủ tich, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và Ban Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2022 - 2027