Tin tức & sự kiện

17/05/2022

L12: Thay đổi nhân sự

11/05/2022

L12: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

L12: Báo cáo thường niên 2021

21/04/2022

L12: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/04/2022

L12: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/04/2022

L12: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L12 của CTCP Licogi 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Công ty cổ phần Ligogi 12 sẽ thông báo sau

05/04/2022

L12: Báo cáo tài chính năm 2021

22/03/2022

L12: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/02/2022

L12: Đặng Thị Tâm - Thành viên BKS - đã bán 200 CP

07/02/2022

L12: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

06/01/2022

L12: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức

31/12/2021

L12: Thay đổi nhân sự

28/12/2021

L12: Đặng Thị Tâm - Thành viên BKS - đăng ký bán 10,829 CP

28/12/2021

L12: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/12/2021

L12: Đặng Thị Tâm - Thành viên BKS - đã bán 0 CP

10/12/2021

L12: Quyết định Hội đồng quản trị

30/11/2021

L12: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức

23/11/2021

L12: Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 100,000 CP

22/11/2021

L12: Nghị quyết Hội đồng quản trị