Tin tức & sự kiện

12/09/2022

L14: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

09/09/2022

L14: Phạm Văn Quang - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 10,000 CP

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

05/09/2022

L14: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/08/2022

L14 giảm lỗ sau soát xét nhưng vẫn bị cắt margin

Từ ngày 19/08/2022, cổ phiếu của CTCP Licogi 14 (HNX: L14) sẽ không được giao dịch ký quỹ do lỗ ròng bán niên. Mặc dù đây là con số đã thu nhỏ từ 234 tỷ đồng xuống còn 24 tỷ đồng sau soát xét.

19/08/2022

L14: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

19/08/2022

L14: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

18/08/2022

Cổ phiếu L14 bị cắt margin

Từ ngày 19/08/2022, cổ phiếu của CTCP Licogi 14 (HNX: L14) sẽ không được giao dịch ký quỹ.

17/08/2022

Lỗ ròng bán niên của L14 “thu nhỏ” sau soát xét

Từ mức lỗ ròng bán niên hơn 234 tỷ đồng ở báo cáo hợp nhất tự lập, CTCP Licogi 14 (HNX: L14) giờ chỉ còn lỗ ròng gần 24 tỷ đồng hậu soát xét.

17/08/2022

L14: Thông báo bổ sung cổ phiếu L14 vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

16/08/2022

L14: Giải trình kết quả SXKD 6 tháng đầu năm BCTC tổng hợp

16/08/2022

L14: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

L14: Thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

09/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L14 của CTCP Licogi 14 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu L14 tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức là: (123:100)x15=18,45 cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 18 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ chỉ nhận được 18 cổ phiếu mới phát hành, phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng tài chính kế toán – Trụ sở chính Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

25/07/2022

L14: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

L14: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

25/07/2022

L14: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/07/2022

L14: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

L14: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

22/07/2022

L14: Nghị quyết Hội đồng quản trị