DNSE Detail Stock L18

HNX: CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18

Xây dựng hệ thống tiện ích

logo

L18

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,292 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

51.52 tỷ

Doanh thu

3,747 tỷ

11.99%

1,351.66

0

1.24

-58.17%

11.37%

1.55%

6.95%

367.83%

35%

2.42%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Bùi Thanh Tuyên

50.64%

CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

9.03%

Tổng công ty LICOGI - CTCP

3.98%

Đặng Văn Giang

3.06%

Khác

33.29%

Tin tức & Sự kiện