DNSE Detail Stock L43

HNX: CTCP Lilama 45.3

Nhà thầu thiết bị xây dựng

logo

L43

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

10.85 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-8.28 tỷ

Doanh thu

4.30 tỷ

0.07%

-2,364.80

0

-0.14

0%

-38.90%

-2.26%

-0.73%

598.01%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

40.83%

Trần Nguyễn Sông Hàn

15.19%

CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

9.9%

Công ty TNHH Kiểm định Kỹ thuật Việt Nam

5%

Khác

29.08%

Tin tức & Sự kiện