DNSE Detail Stock L45

UPCOM: CTCP Lilama 45.1

Nhà thầu thiết bị xây dựng

logo

L45

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

15.36 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-8.56 tỷ

Doanh thu

45.82 tỷ

0.64%

-1,783.55

0

0.57

0%

-39.75%

-1.64%

0.04%

0%

65%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

36%

Nguyễn Tiến Sơn

2.09%

Nguyễn Bá Sứng

1.85%

Đinh Viết Sơn

1.58%

Khác

58.48%

Tin tức & Sự kiện