DNSE Detail Stock LAS

HNX: CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Sản xuất phân bón

logo

LAS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,607 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

168 tỷ

Doanh thu

3,672 tỷ

6.43%

1,486.92

0

1.35

-3.39%

11.77%

8.03%

15.76%

19.29%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam

69.82%

Vietnam Investment Limited

2.83%

Khác

27.35%

Tin tức & Sự kiện